Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SOLVEKS SPRINT

Skiediklis
Pakuotė 0.5 l, 5 l, 10 l
Artimiausia parduotuvė
Vartojimo skaičiuoklė
Apibūdinimas
Naudojimas

Skiediklis SOLVEKS SPRINT skirtas skiesti greitai džiūnantiems alkidiniams gruntams ir emaliniams dažams (įskaitant GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER, RIATOP), ir poliuretano lakas UR-294.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Sudėtyje yra ksileno (izomerų mišinys) ir acetono. Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Mūvėti apsauginespirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais.

Reikia pagalbos?
info@rilak.lt
+371 67 458 776
Klausimas apie prekę
Apibūdinimas

Skiediklis SOLVEKS SPRINT skirtas skiesti greitai džiūnantiems alkidiniams gruntams ir emaliniams dažams (įskaitant GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER, RIATOP), ir poliuretano lakas UR-294.

Naudojimas

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Sudėtyje yra ksileno (izomerų mišinys) ir acetono. Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Mūvėti apsauginespirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais.

Klausimas apie prekę
Patēriņa kalkulators

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime

Vartojimo skaičiuoklė

Sužinokite, kiek produkto jums reikės.

Vartojimas
Paviršiaus plotas
Remiantis mūsų skaičiavimais, jums reikės maždaug:
0
litrų produkto vienai dangai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime