Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RADIATOR

Vandeniu skiedžiamas alkidinis emalis
Vidaus darbams
Galima dažyti voleliu
Galima dažyti teptuku
Galima purkšti beoriu purkštuvu
Gaminį galima spalvinti
Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
Džiūvimo trukmė 6 val.
Pakuotė 0.45, 0.9
Gaminį laikyti aukštesnėje nei temperatūroje 5 ºC
Sunaudojimas 7 - 10 m²/l
Apibūdinimas
Naudojimas

Vandeniu skiedžiamas alkidinis emalis skirtas dažyti ketaus, plieno ir aliuminio radiatoriams, tiek naujiems, tiek ir anksčiau nudažytiems alkidiniais emaliais. Sudaro šviesai atsparią pusiau matinę dangą, eksploatuojamą prie temperatūrų iki +100°С. Bazė A gali būti panaudota kaip baltas emalis arba nuspalvinta šviesiais tonais.

Išankstiniam plieno ir ketaus paviršių gruntavimui naudojami gruntai GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER arba RIATOR PRIMER. Aliuminio paviršiams reikia naudoti gruntus NEOSPRINT PRIMER arba VL-02. Prieš dažant nuo paviršių būtina nuvalyti rūdis ir kitus nešvarumus, o nuo anksčiau dažytų paviršių dar ir pašalinti silpnai besilaikančius senus dažus.Prieš panaudojant emalis kruopščiai išmaišomas ir esant reikalui vandeniu atskiedžiamas iki darbinio klampumo. Švarūs ir sausi paviršiai dažomi 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne žemesnė už +10°С, o dažomo radiatoriaus – ne aukštesnė už +50°С. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85%. Emalio džiūvimo trukmė +20°С temperatūroje – 6 val. Dažant dviem sluoksniais, prieš dengiant antruoju sluoksniu, +20°С temperatūroje reikia išlaukti 10 val. Emalio kiekvienam sluoksniui sunaudojama nuo 7 iki 10 m2/l, priklausomai nuo paviršiaus kokybės ir sluoksnio storio. Darbo įrankiai plaunami vandeniu. Laikyti gerai ventiliuojamoje vietoje sandariai uždarytoje taroje prie temperatūros nuo +5°С iki +30°С. 

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) neodekano rūgšties kobalto druska ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/d) leistinas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 100 g/l.

Reikia pagalbos?
info@rilak.lt
+371 67 458 776
Klausimas apie prekę
Apibūdinimas

Vandeniu skiedžiamas alkidinis emalis skirtas dažyti ketaus, plieno ir aliuminio radiatoriams, tiek naujiems, tiek ir anksčiau nudažytiems alkidiniais emaliais. Sudaro šviesai atsparią pusiau matinę dangą, eksploatuojamą prie temperatūrų iki +100°С. Bazė A gali būti panaudota kaip baltas emalis arba nuspalvinta šviesiais tonais.

Naudojimas

Išankstiniam plieno ir ketaus paviršių gruntavimui naudojami gruntai GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER arba RIATOR PRIMER. Aliuminio paviršiams reikia naudoti gruntus NEOSPRINT PRIMER arba VL-02. Prieš dažant nuo paviršių būtina nuvalyti rūdis ir kitus nešvarumus, o nuo anksčiau dažytų paviršių dar ir pašalinti silpnai besilaikančius senus dažus.Prieš panaudojant emalis kruopščiai išmaišomas ir esant reikalui vandeniu atskiedžiamas iki darbinio klampumo. Švarūs ir sausi paviršiai dažomi 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne žemesnė už +10°С, o dažomo radiatoriaus – ne aukštesnė už +50°С. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85%. Emalio džiūvimo trukmė +20°С temperatūroje – 6 val. Dažant dviem sluoksniais, prieš dengiant antruoju sluoksniu, +20°С temperatūroje reikia išlaukti 10 val. Emalio kiekvienam sluoksniui sunaudojama nuo 7 iki 10 m2/l, priklausomai nuo paviršiaus kokybės ir sluoksnio storio. Darbo įrankiai plaunami vandeniu. Laikyti gerai ventiliuojamoje vietoje sandariai uždarytoje taroje prie temperatūros nuo +5°С iki +30°С. 

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) neodekano rūgšties kobalto druska ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/d) leistinas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 100 g/l.

Klausimas apie prekę
Patēriņa kalkulators

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime

Vartojimo skaičiuoklė

Sužinokite, kiek produkto jums reikės.

Produkts:
Vartojimas
RADIATOR
7 m²/l
Paviršiaus plotas
Remiantis mūsų skaičiavimais, jums reikės maždaug:
0
litrų produkto vienai dangai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime