Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ALKIDINÉ EMALÉ BALTAS PUSIAU MATINIAI

Nuvalytiems ir dažymui paruoštiems medžio ir gruntuoto metalo paviršiams patalpose dažyti.
Vidaus darbams
Galima dažyti voleliu
Galima dažyti teptuku
Medžiagas skieskite ir įrankius valykite šiais tirpikliais
Džiūvimo trukmė 24 val.
Pakuotė 0.9, 2.7, 10
Sunaudojimas 9 - 10 m²/l
Artimiausia parduotuvė
Vartojimo skaičiuoklė
Apibūdinimas
Naudojimas

Emalis yra skirtas nuvalytiems ir dažymui paruoštiems medžio ir gruntuoto metalo paviršiams patalpose dažyti.

Prieš naudodami emalį, jį gerai išmaišykite ir prireikus atskieskite vaitspiritu arba skiedikliu VAITSOL iki 4% pagal tūrį. Emalį tepkite teptuku ar voleliu. Kiekvienas sluoksnis, esant (20±2)°C temperatūrai, džiūsta iki 24 valandas. Išeiga, dažant vienu sluoksniui: 9-11 m²/l. Laikykite sandariai uždarytoje pakuotėje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Sudėtyje yra vaitspirito.  Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra etilmetilketoksimo ir kobalto bis-(2-etilheksanoato). Gali sukelti alerginę reakciją.

Laikyti sandariai uždarytoje talpoje aukštesnėje nei 0ºC temperatūroje.

Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/d) leistinas LOJ lygis: 300 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 300 g/l.

Reikia pagalbos?
info@rilak.lt
+371 67 458 776
Klausimas apie prekę
Apibūdinimas

Emalis yra skirtas nuvalytiems ir dažymui paruoštiems medžio ir gruntuoto metalo paviršiams patalpose dažyti.

Naudojimas

Prieš naudodami emalį, jį gerai išmaišykite ir prireikus atskieskite vaitspiritu arba skiedikliu VAITSOL iki 4% pagal tūrį. Emalį tepkite teptuku ar voleliu. Kiekvienas sluoksnis, esant (20±2)°C temperatūrai, džiūsta iki 24 valandas. Išeiga, dažant vienu sluoksniui: 9-11 m²/l. Laikykite sandariai uždarytoje pakuotėje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Sudėtyje yra vaitspirito.  Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra etilmetilketoksimo ir kobalto bis-(2-etilheksanoato). Gali sukelti alerginę reakciją.

Laikyti sandariai uždarytoje talpoje aukštesnėje nei 0ºC temperatūroje.

Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/d) leistinas LOJ lygis: 300 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 300 g/l.

Klausimas apie prekę
Patēriņa kalkulators

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime

Vartojimo skaičiuoklė

Sužinokite, kiek produkto jums reikės.

Produkts:
Vartojimas
ALKIDINÉ EMALÉ BALTAS PUSIAU MATINIAI
9 m²/l
Paviršiaus plotas
Remiantis mūsų skaičiavimais, jums reikės maždaug:
0
litrų produkto vienai dangai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime