Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

646

Skiediklis
Pakuotė 0.5 l, 5 l, 10 l, 20 l
Artimiausia parduotuvė
Vartojimo skaičiuoklė
Apibūdinimas
Naudojimas

Skiediklis 646 skirtas organiniams silicio, nitroceliulioziniams, epoksidiniams, aminoformaldehidiniams lakams, emaliams ir gruntams skiesti.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Sudėtyje yra ksileno (izomerų mišinys), n-butanolio, acetono. Labai degūs skystis ir garai. Kenksminga prarijus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos įrangą. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reglamentus.

 

Reikia pagalbos?
info@rilak.lt
+371 67 458 776
Klausimas apie prekę
Apibūdinimas

Skiediklis 646 skirtas organiniams silicio, nitroceliulioziniams, epoksidiniams, aminoformaldehidiniams lakams, emaliams ir gruntams skiesti.

Naudojimas

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Sudėtyje yra ksileno (izomerų mišinys), n-butanolio, acetono. Labai degūs skystis ir garai. Kenksminga prarijus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos įrangą. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reglamentus.

 

Klausimas apie prekę
Patēriņa kalkulators

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime

Vartojimo skaičiuoklė

Sužinokite, kiek produkto jums reikės.

Vartojimas
Paviršiaus plotas
Remiantis mūsų skaičiavimais, jums reikės maždaug:
0
litrų produkto vienai dangai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime